Breaking News
Home / Mantras / AKARADYASHTOTTARA SHATANAMA STOTRAM 

AKARADYASHTOTTARA SHATANAMA STOTRAM 

AKARADYASHTOTTARA SHATANAMA STOTRAM 

akArAdyashTottara shatanAma stotram
shrImahAbhAratAntargata shrIvishNusahasranAmAvalyantargata
om aksharo ajo achyuto amogho aniruddho animisho agraNIh |
avyayo anAdinidhano ameyAtmA asammmito anilah || 1 ||
aprameyo avyayo agrAhyo amruto avyango achyuto atulah |
atIndro atIndriyo adrushyo nirdeshyavapurantakah || 2 ||
anuttamo anagho amogho aprameyAtmA amitAshanah |
ahahsamvartako anantajidabhUrajito achyutah || 3 ||
asankhyeyo amrutavapurartho anartho amitavikramah |
avigyAtA aravindAksho anukUlo aharapAM nidhih || 4 ||
amrutAmshUdbhavo amrutyuramaraprabhur aksharah |
aMbhonidhiranantAtmA ajo analo asadadhokshajah || 5 ||
ashoko amrutapo anIsho aniruddho amitavikramah |
anirviNNo anayo ananto avidheyAtmA aparAjitah || 6 ||
adhishThAnam anantashrIr apramatto apyayo agrajah |
ayonijo anivartyarko anirdeshyavapurarchitah || 7 ||
archishmAn apratiratho anantarUpo aparAjitah |
anAmayo analo akshobhyo anekamUrtir amUrtimAn || 8 ||
amrutAsho achalo amAnya dhruto aNuranilo adbhutah |
amUrtirarho abhiprAyo achintyo anirviNNa eva cha || 9 ||
anAdirannamannAdo ajo avyakto akrrora eva cha |
ameyAtmA anagho ashvattho akshobhyo aroudra eva cha || 1

0 ||
adhAtA ananta ityevaM nAmnAm ashTottaraM shatam |
vishNoh sahasranAmabhyo akArAdi samuddhrutam || 11 ||
smrutaM shrutamadhItaM tatprasAdAd aghanAshanam |
dhyAtaM chirAya tadbhAvapradaM sarvArtha sAdhakam || 12 ||

error: Content is protected !!