Breaking News
Home / Mantras / Aitareya Upanishat

Aitareya Upanishat

vaangme manasi pratishThitaa mano me vaachi pratishThitamaaviraaveerma edhi
vedasya me aaneesthah shrutam me maa prahaaseeranena aadheetena ahoraatraan
sandadham amyrutam vadishyaami satyam vadishyaami tanmaam avatu tadvaktaaram
avatu avatumaam avatu vaktaaram avatu vaktaaram
om shaantih shaantih shaantihi
aatmaa vaa idmeka evaagra aaseennanyatkinchana mishat sa eekshata lokaannu
srujaa iti || 1 ||
sa imaamllokaana srujata
ambho mareecheermaramaapo~dambhah parena divam dyouh pratishThaantariksham
mareechayah pruthavee maro yaa adhastaattaa aapah || 2 ||
sa eekshateme nu lokaa lokapalaannu srujaa iti
so~bhdya eva purusham samudhdrutyaa moorcChayat || 3 ||
tamabhyatapattasyaabhitaptasya mukham nirabhidyata yathaanDam
mukhaadvaagvaacho agnirnaasike nirabhidyetaam naasikaabhyaam praanah
praanaadvaayurakshinee nirabhidyetaamaksheebhyaam chakshushchakshusha
aadityah karnou nirabhidyetaam karnaabhyaam shrotram
shrotraaddishastva~ginarabhidyata tvacho lomaani lomabhya oshadhivanaspatayo
hrudayam nirabhidyata hrudayaanmano manasashchandramaa naabhirnirabhidyata
naabhyaa apaano~paanaanmrutyuh shishnam nirabhidyata shishnaadreto retasa
aapah || 4 ||
iti prathamah khanDaha
taa etaa devataah srushTaa asminmahatyarnave praapatamstamashanaa
pipaasaabhyaamanvavaarjat taa enamabruvanaayatanam nah prajaaneehi yasmin
pratishThitaa annamadaameti || 1

||
taabhyo gaamaanayataa abruvanna vai no~yamalamiti
taabhyo~shvamaanayattaah abruvanna vai no~yamalamiti || 2 ||
taabhyah purushamaanayattaa abruvan sukrutam bateti purusho vaava sukrutam taa
abraveedyathaayatanam pravishateti || 3 ||
agnirvaagbhootvaa mukham praavishadvaayuh praano bhootvaa naasike
praavishadaadityashchakshur bhootvaakshinee praavishaddishah shrotram bhootvaa
karnpou praavishannoshadi vanaspatayo lomaani bhootvaa tvacham
praavishamshchandramaa mano bhootvaa hrudayam praavishanmrutyurapaano
bhootvaa naabhim praavishadaapo reto bhootvaa shishnam praavishan || 4 ||
tamashanaapipaase abrootaamaavaabhyaam abhi prajaaneeheeti te
abraveedetaasveva vaam devataasvaabhajaamyetaasu bhaaginyou karomeeti
tasmaadyasyai kasyai cha devataayai havirgruhate
bhaaginyaavevaasyaamashanaapipaase bhavatah || 5 ||
iti dviteeya khanDaha
sa eekshateme nu lokaashcha lokapaalaashchaannamebhyah srujaa iti || 1 ||
so~po~bhyatapattaabhyo moortirajayata
yaa vai saa moortirajaayataannam vai tat || 2 ||
tadenasrushTam paraangtyajighaamsat tadvaachaajighrukshattannashaknodvaachaa
graheetum
sa yaddhainadvaachaagrahaishyadabhivyaahrutya haivaannamatrapsyat || 3 ||
tatpraanenaajighrukshat tannaashaknochchakshushaa graheetum
sa yaddhainat praanenaagra haishyad abhipraanaya haivaannam atrapsyat || 4 ||
tachchakshushaajighrrukshat tannaashaknochchakshushaa graheetum
sa yaddhainachchakshushaagra haishyaddrushTvaa haivaannam atrapsyat || 5 ||
tat shrotrenaajighrukshat tannashaknot shrotrena graheetum
sa yaddhainat shrotrenaagra haishyat shrutvaa haivaannam atrapsyat || 6 ||
tattvachaajighrukshat tannashaknottvachaa graheetum
sa yaddhainattvachaagra haishyat sprushTvaa haivaannam atrapsyat || 7 ||
tanmanasaajighrukshat tannaashaknonmanasaa graheetum
sa yaddhainan manasaagra haishayd dhyaatvaa haivaannam atrapsyat || 8 ||
tat shishnenaa jighruttannaashaknot shishnena graheetum
sa yaddhainat shishnenaagra haishyadvisrujya haivaannam atrapsyat || 9 ||
tadapaanenaajighrukshat tadaavayat
saisho~nnasya graho yadvayurannaayurvaa esha tadvaayuh || 10 ||
sa eekshat katham nvidam madrute syaaditi sa eekshata katarena prapadyaa iti sa
eekshata yadi vaachaabhivyaahrutam yadi praanenaabhipraanitam yadi chakshushaa
drushTam yadi shrotrena shrutam yadi tvachaa sprushTam yadi manasaa dhyaatam
yadyamaanenaabhyapaanitam yadi shishnena visrushTamatha ko~hamiti || 11 ||
sa etameva seemaanam vidaaryaitayaa dvaaraa praapadyata
saishaa vidrutirnaama dvaastadetannaandanam tasya traya aavasathaastrayah
svapnaa ayamaavasatho~yamaavasatho~yamaavasatha iti || 12 ||
sa jaato bhootaanyabhivyaikhyat kimihaanyam vaavadishaditi
sa etameva purusham brahma tatamamapashyadidamadarshamitee3 || 13 ||
tasmaadadindro naamedandro ha vai naama tamidandram santamindram
ityaachakshate parokshena parokshapriyaa iva hi devaah parokshapriyaa iva hi devaah
|| 14 ||
iti truteeya khanDaha
iti aitayere dviteeya aranyake chaturtho adhyaayaha
upanishatsu prathamo adhyaayaha
purushe ha vaa ayamaadito garbho bhavati
yadetadretastadetatsarvebhyo angebhyah tejah sambhootam aatmanyevaatmaanam
bibhirti tadyadaa striyaam sinchatyathainanjanayati tadasya prathamam janma || 1 ||
tatstriyaa aatmabhooyam gacChati yathaasvamangam tathaa
tasmaadenaam na hinasti saasyaitamaatmaanamatra gatam bhaavayati || 2 ||
saa bhaavayitree bhaavayitavyaa bhavati tam stree garbham bibharti so~gra eva
kumaaram janmano~gredhibhaavayati sa yatkumaaram
janmano~gre~dhibhaavayatyaatmaanam eva tadbhaavayatyeshaam lokaanaam
santatyaa evam santataa heeme lokaastadasya dviteeyam janma || 3 ||
so~syaayamaatmaa punyebhyah karmabhyah pratidheeyate~thaasyaayamitara aatmaa
kruta krutyo vayogatah praiti sa itah prayanneva punarjaayate tadasya truteeyam janma
|| 4 ||
taduktamrushinaa garbhe nu sannanveshaamavedamaham devaanaam janimaani
vishvaa
shatam maa pura aayaseerarakshannadhah shyeno javasaa niradeeyamiti garbha
evaitatChayaano vaamadeva evam uvaacha || 5 ||
sa evam vidvaanasmaat shareerabhedaat oordhva utkramyaamushmin svarge sarvaan
kaamaanaaptvaamrutah samabhavat samabhavat || 6 ||
iti chaturtha khanDaha
iti aitareya aranyake panchamo adhyaayaha
upanishatsu dviteeyo adhyaayaha
ko~yamaatmeti vayamupaasmahe katarah sa aatmaa yena vaa pashyati yena vaa
shrunoti yena vaa gandhaanaajighrati yena vaa vaacham vyaakaroti yena vaa svaadu
chaasvaadu cha vijaanaati || 1 ||
yadetadhdrudayam manashchaitat
sangyaanamaagyaanam vigyaanam pragyaanam medhaa
drushTirdhrutirmatirmaneeshaa jootih smrutih sankalpah
kratarasuh kaamo vasha iti sarvaanyevaitaani pragyaanasya naamadheyaani bhavanti
|| 2 ||
esha brahmaisha indra esha prajaapatirete sarve devaa imaani cha pancha
mahaabhootaani pruthivee vaayuh aakaasha aapojyoteemsheetyetaaneemaani cha
kshudramishraaneeva beejaaneetaraani chetaraani chaanDajaani cha jaarujaani cha
svedajaani chodbhinjaani chashvaa gaavah purushaa hastino yatkinchedam praani
jangamam cha patatri cha yachcha sthaavaram sarvam tatpragyaanetram pragyaane
pratishThitam pragyaanetro lokah pragyaa pratishTaa pragyaanam brahma || 3 ||
sa etena pragyenaatmanaasmaallokaat utkramyaamushmin svarge loke
sarvaankaamaanaaptvaamrutah samabhavat samabhavat || 4 ||
iti panchama khanDahq
iti aitareya aranyake shashTho adhyaayahq
upanishatsu truteeyo adhyaayahq
vaangme manasi pratishThitaa mano me vaachi pratishThitam aaviraaveerma edhi
vedasya ma aaneesthah shrutam me maa prahaaseeranenaadheetena
ahoraatraansandadha amyrutam vadishyaami satyam vadishyaami tanmaamavatu
tadvaktaaramavatu avatu maam avatu vaktaaram avatu vaktaaram
om shaantih shaantih shaantihi
iti aitareya upanishat sampoornaa

error: Content is protected !!