Breaking News
Home / Mantras / Aikamatya Suktam

Aikamatya Suktam

AikamAtya sUktam

(rigveda samhitA, dashamam manDalam,
ekanavatyuttara-shatatamam sUktam)

1-4 chatur-ruchasyAsya sUktasyAngirasa samvanana
rishihi
1 – prathamarcho-agnih
2-4 dvitIyAdit-Ruchasya cha sangyAnam devate
1-2, 4 – prathamA-dvitIyA-chaturthI-nAmRuchA￾nuShTup
3 – tRutIyAyAshcha triShTup ChandasI
samsamidyuvase vruShannagne vishvAnyarya A |
iLaspade samidhyase sa no vasUnyA bhara || 1 ||
sam gacChadhvam sam vadadhvam sam vo manAmsi
jAnatAm |
devA bhAgam yathA pUrve sanjAnAnA upAsate || 2
||
samAno mantrah samitih samAnI samAnam manah saha
chittameShAm |
samAnam mantramabhi mantraye vah samAnena vo
haviShA juhomi || 3 ||
samAnI va AkUtih samAnA hRudayAni vah |
samAnamastu vo mano yathA vah susahAsati || 4 ||

error: Content is protected !!