Breaking News
Home / Mantras / Aghamarshana suktam

Aghamarshana suktam

AghamarshaNa sooktam

hiraNyashrungam varuNam prapadye teertham mey dehi yaachitaha | yanmayaa
bhuktam asaadhoonaam paapebhyashcha pratigrahaha | yanmey manasaa vaachaa
karmaNaa vaa dushkrutam krutam | tanna indro varuNo bruhaspati-ssavitaa cha
punantu punaha punaha | namonnaye~psumate nama indraaya namo varuNaaya namo
vaaruNyai namo~dbhayaha ||
yadapaam krooram yadamedhyam yadashaantam tadapagacChataat | atyaashanaa-
dateepaanaa-dyaccha ugraat pratigrahaat | tanno varuNo raajaa
paaNinaahyavamarshatu | so~hamapaapo virajo nirmukto muktakilbishaha | naakasya
prushTham aaruhya gacChet brahmasalokataam | yashchaapsu varuNassa
punaatvaghamarshaNaha | imam mey gangey yamuney sarasvati shutudri-stomagm
sachataa parushNiyaa | asikniyaa marudvrudhey vitastayaa~neerkeeye shruNuhyaa
sushomayaa | rutam cha satyam chaabheeddhaa-ttapaso~dhyajaayata | tato
raatrirajaayata tata-ssamudro arNavaha ||
samudraadarNavaa dadhi samvathsaro ajaayata | ahoraatraaNi vidadhat vishvasya
mishato vashee | sooryaachandramasou dhaataa yathaapoorvam akalpayat | divam cha
pruthiveem chaantariksha-matho suvaha | yatpruthivyaagm rajassvam aamtarikshey
virodasee | imaag stadaapo varuNaha punaatvaghamarshaNaha | punantu vasavaha
punaatu varuNaha punaatvaghamarshaNaha | esha bhootasya madhye bhuvanasya
goptaa | esha puNyakrutaam lokaanesha mrutyor hiraNmayam | dyaavaapruthivyor
hiraNmayagm sagg shritagm suvaha ||
sana-ssuva-ssagmshishaadhi | aardram jvalati jyoti-rahamasmi | jyotirjvalati
brahmaaham asmi | yo~ham asmi brahmaaham asmi | aham asmi brahmaaham asmi |
ahamevaaham maam juhomi svaahaa | akaaryakaaryavakeerNee steno bhrooNahaa
gurutalpagaha | varuNo~paamaghamarshaNaha tasmaat paapaat pramuchyatey |
rajobhoomi-stvamaagm rodayasva pravadanti dheeraaha | aakraanthsamudraha
prathamey vidharmanjanayan prajaa bhuvanasya raajaa | vrushaa pavitrey adhisaano
avye bruhathsomo vaavrudhey suvaana induha ||

error: Content is protected !!