Breaking News
Home / Mantras / Agasthya krutha Saraswathi sthuthi/Stotram

Agasthya krutha Saraswathi sthuthi/Stotram

1.Ya kundendu thushara hara davalaa,
Ya shubhra vasthravruthaa,
Yaa veena vara danda manditha karaa,
Ya swetha padmasana,
Ya brahmachyutha Sankara prabruthibhir ,
Devai sadaa poojithaa,
Saa maam pathu sarswathi, bhagawthi,
Nissesha jadyapaha.

2.Dhorbhir yuktha Chathurbhi sphatika mani mayeem , akshamaalaam dhadhaanaa,
Hasthenaikena [admam sithamapi cha sukam pusthakam chaparena,
Bhasaa kundhendhu sankha sphatika mani nibhaa bhasamaanaa samaanaa,
Saa may vaghdevatheyam nivasathu vadane sarvadhaa suprasanna.

3.Aasasu rasi bavadanga valli,
Bhasaivadasikrutha dugdha sindhum,
Mandasmithair nandathi saradendum’
Vande Aravindasana sundari thwaam.

3,Sura asura sevitha pada pankhaja,
Kare virajaath kamaneeya pusthaka,
Virinchi pathni Kamalasana sthithaa,
Saraswathi nruthyathu vachi nay sadaa.

4.Saraswathi sarasija kesara prabhaa,
Thapaswini sitha kamlasana priyaa,
Ghanasthani kamala vilola lochanaa,
Manaswini bhavathu vara prasaidhini.

5.Saraswathi namasthubhyam varade kama roopini,
Vidhyarambham karishyami sidhir bhavathu may sadaa.

6.Saraswathi namasthubhyam , sarva devi namo nama,
Santhi roope sasi dhare , sarva yoge namo nama.

7,Nithyanande , niraadhaare , nishkalayai namo nama.
Vidhyadhare visalakshi , shudha jnane namo nama.

8.Shudha sphatika roopayai , sookshma roope namo nama,
Sabdha Brahmi chathur hasthe sarva sidhyai namo nama.

9.Mukthalankrutha sarvangyai , mooladhare namo nama,
Moola manthra swaroopayai moola shakthyai namo nama

1

0.Manomayi , mahayoge , vageaswari namo nama,
Vanyai varada hasthayai varadayai namo nama

11.Vedhyayai Veda roopayai Veda Vedyai namo nama,
Guna dosha vivarjinyai Gun deepthyai namo nama

12.SArva jnane , sadanande Sarva roope Namo nama
SArvagnayai sadanande sampannayai namo nama

13.Yoga roope rema devyai yoganandhe namo nama,
Divyagnayai , trinethrayai divya moorthyai namo nama

14.Ardha chandra dhare devi Chandra roope namo nama,
Chandradithya same devi chandra bhooshe namo nama.

15.Anu roopa , maha roope , viswa roope namo nama ,
Animadhyahta sidhayai Anandhayai nam,o nama.

16.Jnana vijnana roopayai Jnana moorthe namo nama,
Naanaa saasatra swaroopayai nana roope namo nama.

17.Padmadhe , Padma vamse cha Padma roope namo nama,
Parmeshtyai paraa moorthyai namasthe papa nasini.

18.Maha devyai , maha kalyai , maha lakshmyai namo nama,
Brahma Vishnu shivakhyayi Brhama narye namo nama.

19.Kamala kara gehayai kamaroope namo nama,
Kapali prana nadhayai karmatayai namo nama.

20.Sayam pratha paden nithyam shan masad sidhimavapnuyath,
Ghora vyagra bhayam nasthi padatham srunwatham api.

21.Itham sarswathi stotram agasthya muni vachakam,
SArva sidhi karam nrunaam sarva papa pranasanam.

error: Content is protected !!