Breaking News
Home / Mantras / Adithya Kavacham

Adithya Kavacham

Related image

This is most powerful mantra of Lord Surya.By chanting this mantra daily,will remove the all sun obstacles in horoscope.

Mantra

Om Srimad Aditya kavacha stotra maha manthrasya Yagna valko maha rishi,
Cha anushtup jagadhi chandamsi grunirithi bheejam soorya ithi shakthi, cha
Aditya ithi keelakam, Sri Soorya narayana preethyarthe Jape viniyoga.

Udayachala magathya veda roopa mana mayam,
Thushtava paraya bhakthya valakilyadhibhir vrutham., 1

Deva surai sada vandhya grahaisha pariveshtitham,
Dhyavan sthuvan patan nama ya surya kavacham sada., 2

Gruni padu siro desam, sooryascha phalam cha pathu may,
Aadithyo lochane pathu, sruthi pathu prabhakara., 3

Granam pathu sada bhanu, cha arka pathu mukham sada,
Jihwam pathu jagannadha, kantam pathu vibha vasu., 4

Skandhou grahapathi pathu, Bhujou pathu prabhakara,
Ahaskara pathu hasthou, hrudhayam pathu bhanuman., 5

Madhyam cha pathu sapthaswo, Nabhim pathu nabhomani,
Dwadasathma katim pathu, savitha pathu sakthivi., 6

Ooru pathu sura sreshto, janunee pathu bhaskara,
Jange pathu cha marthando, galou pathu thwisham pathi., 7

Veda trayathmaka, swamin narayana jagat pade,
Aayathayamam tham kanchid veda swaroopa prabhakara., 8

Sthothra naanna santhushto valakhilyadhirvrutha,
Sakshad veda maye devo, devo radha rooda samagatha., 9

Thaam drushtonya sahasothaya dandava thrapanaman bhuvi,
Kruthanjali puto bhakoothwa sooryasgre sthitha sada., 1

0

Veda moorthir maha baho gnana drushtir varchaya cha,
Brahmana sthaabitham poorva, yathayama vivarjitham., 11

Sathwa pradhanam shuklakhyam veda roopa mana mayam,
Sabdha brahma maya vedam, sath karma brahma vachakam., 12

Muni madhyamapayavasam, pradamam savitha swayam,
Thena pradama dathena, vedena parameshwarA., 13

Yagna valkya muni srehto krutha kruthyoth bhava sada,
Rigadhi sakalan vedan, jnathavan surya sannidhou., 14

Idham proktham maha punyam pavithram papa nasanam,
Ya padeth shrunwayad wapi sarva papai pramuchythe.

Ithi skanda purane Gowri kande Aditya kavacham sampoornam

error: Content is protected !!