Breaking News
Home / Mantras / Adhi Narayana Sthuthi

Adhi Narayana Sthuthi

By chanting this mantra daily will get Lord Vishnu Anugraha.

Related image

Rishaya Uvacha:-

1.Nama parama kalayana kalyanayathma yogine,
Janadhanaya devaya Sridharaya cha Vedase.

2.Nama Kamala kinjalka suvarna makutaya cha,
Kesavaya, athi sookshmaya brahat moorthe namo nama.

3,Mahathmane varenyaya nama, Pankaja nabhaye,
Namosthu maaya haraye haraye harivedhase.

4.Hiranya Garbha garbhaya Jagatha karanathmane,
Achyuthaya namo nithyam ananthaya namo nama.

5.Namo Pata channa Jagad dhamne Mahathmane,
Samsara Sagrothara Jnana potha pradhayine,
Akunta mathaye dhathre sarga sthithyantha karmane.

6. Yadahi Vasudevethi prokthe nasyathi pathakam,
Thadha vilayam abhyethu dhaithyoyam megavahanam.

7.Yadha Vishnu swabhaktheshu papam aapnothi samsthitham,
Thadha vinasamayathu daithyoyam papa karma kruth.

8.Smrutha mathro yadha Vishnu sarva papam vyapohathi,
Thadha prana sabyethu daithyoyam meghavahanam.

9.Bhavanthu bhadarani samastha dosha ,
Prayanthu nasam jagadhoakhilasya,
Abhedhya bhakthya Parameswaresye,
Smruthe jagad dhathari Vasudeve.

1

0.Ye bhoothale ye divi ye anthareekshe,
Rasathale prani ganasu sa kechith,
Bhavanthu they sidhiyutha narothama ,
Smruthe jagad dhathari Vasudeve.

11.Yea pranina kuthracchit athra santhi,
Brahmanda madhye parathascha kechith,
Thesham sidhi paramasthwa nindhya,
Sthuthe Jagad dhathari Vasudeve.

Uthara Peetika

12.Yashtham poojayathe ekadasyam narothama,
So Aswamedha phalam prapya modhathe divi Vedavath.

13.Go Lakshanam Brahmanam dathwa yath phalaam prapnuyath nara,
Thad Aadhi deve Govinde drushti bhakthya phalam labeth.

14.Kalou krutha yugam thesham keshtheshaam sukhadhika,
Aadhi narayano devao thesham heudaye samsthitha.

15.Ekadasyam ravi dhine snathwa sannihithaa jale,
AAdhi narayanam poojya muchyathe bhava bandanth.

16.Ithi they kadhitham devi Mahathmyam Vishnu daivatham,
Srutham papa haram nrunaam Daridrayougha vinasanam

Ithi Skaanda purane Ekasathi sahasryaam samithayam prabhasa kaande
Aadhi Narayana stotram sampoornam.

error: Content is protected !!