Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / ADBHUTA ANJANEYA STAVARAJAH

ADBHUTA ANJANEYA STAVARAJAH

ADBHUTA ANJANEYA STAVARAJAH

adbhuta Anjaneya stavarAjah adbhuta Anjaneya stavarAjah

Ishvara uvAcha

shruNu devi pravakshyAmi stotram sarvashubhAvaham |
sarvakAmapradam nRuNAm hanumat-stotram-uttamam || 1 ||
tapta-hATaka-sankAsham nAnA-pushpa-vibhUshitam |
udyad-bAlArka-vadanam trinetram kunDalojjvalam || 2 ||
maunjIkoupIna-samyuktam hemayagyopavItinam |
pingalAksham mahAkAyam Tanka-shailendra-dhAriNam || 3 ||
shikhAnikshipta-vAlAgra merushailAgra-samsthitam |
mUrti-trayAtmakam vIram mahAshouryam mahAhanum |
hanUmantam vAyusutam namAmi brahmachAriNam || 4 ||
trivarNAkshara-mantrastham japAkusuma-sannibham |
nAnAbhUshaNa-samyuktam Anjaneyam namAmyaham || 5 ||
panchAkshara-sthitam devam nIlanIrada-sannibham |
pUjitam sarvadevaistu rAkshasArim namAmyaham || 6 ||
achala-dyuti-sankAsham sarvAlankAra-bhUshitam |
shaDakshara-sthitam devam namAmi brahmachAriNam || 7 ||
saptavarNamayam devam haridrAbham surArchitam |
sundarAsyAbja-samyuktam trinetram tam namAmyaham || 8 ||
ashTAksharAdhipam devam kshIravarNam mahAhanum |
namAmi jagatAm vandyam lankAprAkAra-dAhakam || 9 ||
atasI-pushpa-sankAsham dashavarNAtmakam vibhum |
jaTAdharam chaturbAhum namAmi kapinAyakam || 1

0 ||
dvAdashAkshara-mantrasya nAyakam kuntadhAriNam |
ankusham cha dadhAnam tam kapivaryam namAmyaham || 11 ||
trayodashAkshara-yutam sItA-duhkha-nivAraNam |
hemavarNam lasatkAyam bhaje sugrIva-mantriNam || 12 ||
mAlA-mantrAtmakam devam chitravarNam chaturbhujam |
pAshAnkushA abhayakaram dhrutaTanka namAmyaham || 13 ||
akshAdi-rAkshasa-haram dashakanTha-darpanirmUlanam raghuvarAnghri sarojabhaktam |
sItA-vishoka ghanaduhkha mahAndhakAra
nirvApaNe shishira-bhAnumaham namAmi || 14 ||
mAm pashya pashya dayayA nijadrushTi-pAtaih
mAm raksha raksha parito ripu-duhkha-punjAt |
vashyam kuru trijagatAm manujeshvarANAm
me dehi dehi mahatIm vasudhAm shriyam cha || 15 ||
Apadbhyo raksha sarvatra Anjaneya namostute |
bandhanam cChedayAshu tvam kapivarya namostute || 16 ||
ucchATaya ripUn-sarvAn mohanam bhUbhujam kuru |
vidveshiNo mAraya tvam trimUrtyAtmaka sarvadA || 17 ||
dehi me sampadam nityam trilochana namostute |
dushTarogAn jahi jahi rAmadUta namostute || 18 ||
sanjIva-parvatoddhAra mama duhkham nivAraya |
jvarAn-upadravAn-sarvAn nAshaya tvam kapIshvara || 19 ||
hAhAkAra-mukhAnta-niryadanilajvAlA samUhojjvalam
vidyutakhanDa-sujAta dhUmravapusha-svacChATTahAsam vibhum |
sacchUrNI-kruta dhUmra-lochana mukhAdya-kshINa-rakshobalam
tam vandyAt-surachAraNA suravarair-vandyam samIrAtmajam || 20 ||
evam dhyAyannaro nityam sarvapApaih pramuchyate |
prayANe chintitas-siddhih shIghrameva na samshayah || 21 ||
ashTamyAm tu chaturdashyAm arkavAre visheshatah |
sandhyApUjAm prakurvIta dvAdashyAm tu visheshatah || 22 ||
arkamUlena kurvIta hanumatpratimAm sudhIh |
pUjayettatra vidvAmso raktavastreNa veshTayet || 23 ||
brAhmaNAn-bhojayet-pashchAt pUjAm hanumato narah |
na shastra-bhayamApnoti bhayam vA apyantarikshagam || 24 ||
evam stutvA hanUmantam narah shraddhA-samanvitah |
putra-poutrAdi sahitah sarva-soukhyam-avApnuyAt ||

error: Content is protected !!