Breaking News
Home / Mantras / Abhilashashtakam

Abhilashashtakam

Brahmananda

By chanting this mantra daily will get lord vishnu anugraha.

Mantra

Kadha pakshsheendram soparigathamajam kancha nayanam,
Ramasamslishtangam gaganaruchmapeethavasanam,
Gadha sankhaambhojarivaramalokya suchiram,
Gamishyathyethanme nanu saphalatham nethra yugalam., 1

Kadha ksheerabdyantha sura tharyvananthar mani maye,
Samaseenam peede jaladhi nayanalingitha thanum,
Sthutham devairnithyam muni vara kadambairabhinutham,
Sthavai samsthoshyami sthuthi vachana garbhai sura gurum., 2

Kadha maamaabheetham bhaya jaladhithasthapasathanum,
Gatharagam ganga thata guru guha vasa sadanam,
Lapandam hey vishno suravara ramesethi sathatham,
Samabhyethyodaaraam kamala nayano vakshyathi vacha., 3

Kadha may hrud padme bramara evapadme prathivasan,
Sada dyanabyasada nisamupahatho vibhoorasaou,
Spurath jyothee roopo ravirivarama sevyacharano,
Harishyathyajana janitha thimiram thoornamakhilam., 4

Kadha may bhogasa nibida bhavapasathu baratham,
Thapasudham budham guru vachana thodwaira chapalm,
Mano mounam kruthwa hari charanayo scharu suchiram,
Sthitham sthanu prayam bhava bhaya haram yasyadhi varaam., 5

Kadha may samrudha akhila karana jalasya paritho,
Jitha sesha prananila parikarasya prajapatha,
Sadongaram chitham hari pada Saroja druthavatha,
Sameshyathyullasam muhurakhilromavaliriyam., 6

Kadha prabdanthe parisidhilathamgachathi sanai,
Sareere chakshoughepyuparathavathi prana pavane,
Vadhadhyoordhwam saswan mama vadana kunjemuhooraho,
Karishyathyavasam harir ithi padam pavana thamam., 7

Kadha hithwa jeernam thwachamiva bhujangasthanumiam,
Chathur bahuschakram bujadharakara peetha vasana,
Ghana shyamo dhoothair gagana gathi neetho nathi varar,
Gamishyameesasyaanthika makhiladukha nthakam ithi., 8

error: Content is protected !!