Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / sri suktam

sri suktam

Image result for maha laxmi images

sri suktam

Sri suktam stotram is most effective stotram for pleasing the goddess lakshmi.By chanting  this stotram daily in home will get lakshmi anugraha.It bring prosperity and wealthy life.

Stotram

Harih Om Hirannya-Varnnaam Harinniim Suvarnna-Rajata-Srajaam।Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha
॥1॥

Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।Yasyaam Hirannyam Vindeyam Gaam-Ashvam Purussaan-Aham
॥2॥

Ashva-Puurvaam Ratha-Madhyaam Hastinaada-Prabodhiniim ।Shriyam Deviim-Upahvaye Shriirmaa Devii Jussataam
॥3॥

Kaam So- Smitaam Hirannya PraakaaraamAardraam Jvalantiim Trptaam Tarpayantiim ।Padme Sthitaam Padma-Varnnaam Taam-Iha-Upahvaye Shriyam
॥4॥

Prabhaasam Yashasaa Loke Deva-Jussttaam-Udaaraam ।

Padminiim-Iim Sharannam-Aham Prapadye-Alakssmiir-Me Nashyataam Tvaam Vrnne
॥5॥

Aaditya-Varnne Tapasoa-Adhi-Jaato Vanaspatis-Tava Vrkssah-Atha Bilvah।

Tasya Phalani Tapasaa-Nudantu Maaya-Antaraayaashca Baahyaa Alakssmiih
॥6॥

Upaitu Maam Deva-Sakhah Kiirtish-Ca Manninaa Saha ।

Praadurbhuutah-Asmi Raassttre-([A] Kiirtim-Rddhim Dadaatu To Me
॥7॥

Kssut-Pipaasaa-Malaam Jyesstthaam-Alakssmiim Naashayaamy-Aham ।

Abhuutim-Asamrddhim Cha Sarvaam Nirnnuda Grhaat
॥8॥

Gandha-Dvaaraam Duraadharssam Nitya-Pussttaam Kariissinniim ।

Iishvariing Sarva-Bhuutaanaam Taam-Iha-Upahvaye Shriyam
॥9॥

Manasah Kaamam-Aakuutim Vaacah Satyam-Ashiimahi ।

Pashuunaam Rupam-Annasya Mayi Shriih Shrayataam Yashah
॥1

0॥

Kardamena Prajaa-Bhuutaa Sambhava Kardama ।

Shriyam Vaasaya Me Kule Maataram Padma-Maaliniim
॥11॥

Aapah Srjantu Snigdhaani Cikliita Vasa Grhe।

Ni Ca Deviim Maataram Shriyam Vaasaya Kule
॥12॥

Aardraam Pusskarinniim Pussttim Pinggalaam Padma-Maaliniim।

Candraam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha
॥13॥

Aardraam Yah Karinniim Yassttim Suvarnnam Hema-Maaliniim ।

Suuryaam Hirannmayiim Lakssmiim Jatavedo Ma Aavaha
॥14॥

Taam Ma Aavaha Jatavedo Lakssmiim-Anapagaaminiim ।

Yasyaam Hirannyam Prabhuutam Gaavo Daasyah-Ashvaan Vindeyam Puurussaan-Aham
॥15॥

Yah Shucih Prayato Bhuutvaa Juhu-Yaad-Aajyam-Anvaham ।

Suuktam Pancadasharcam Ca Shriikaamah Satatam Japet
॥16॥

Padma-Aanane Padma Uuru Padma-Akssii Padmaa-Sambhave ।

Tvam Maam Bhajasva Padma-Akssii Yena Saukhyam Labhaami-Aham
॥17॥

Ashva-Daayi Go-Daayi Dhana-Daayi Mahaa-Dhane ।

Dhanam To Me Jussataam Devii Sarva-Kaamaamsh-Ca Dehi To Me
॥18॥

Putra-Pautra Dhanam Dhaanyam Hasti-Ashva-Aadi-Gave Ratham ।

Prajaanaam Bhavasi Maataa Aayussmantam Karotu Maam
॥19॥

Dhanam-Agnir-Dhanam Vaayur-Dhanam Suuryo Dhanam Vasuh ।

Dhanam-Indro Brhaspatir-Varunnam Dhanam-Ashnute
॥20॥

Vainateya Somam Piba Somam Pibatu Vrtrahaa ।

Somam Dhanasya Somino Mahyam Dadaatu
॥21॥

Na Krodho Na Cha Maatsarya Na Lobho Na-Ashubhaa Matih।

Bhavanti Krtpunnyaanaam Bhaktaanaam Shriisuuktam Japet-Sadaa
॥22॥

Varssantu Te Vibhaavari Divo Abhrasya Vidyutah ।

Rohantu Sarva-Biija-Anyava Brahma Dvisso Jahi
॥23॥

Padma-Priye Padma Padma-Haste Padma-Aalaye Padma-Dalaayata-Akssi ।

Vishva-Priye Vissnnu Mano-Anukuule Tvat-Paada-Padmam Mayi Sannidhatsva
॥24॥

Yaa Saa Padma-Aasana-Sthaa Vipula-Kattitattii Padma-Patraayata-Akssii ।

Gambhiiraa Varta-Naabhih Stanabhara Namita Shubhra Vastra-Uttariiyaa
॥25॥

Lakssmiir-Divyair-Gajendrair-Manni-Ganna-Khacitais-Snaapitaa Hema-Kumbhaih ।

Nityam Saa Padma-Hastaa Mama Vasatu Grhe Sarva-Maanggalya-Yuktaa
॥26॥

Lakssmiim Kssiira-Samudra Raaja-Tanayaam Shriirangga-Dhaama-Iishvariim ।

Daasii-Bhuuta-Samasta Deva Vanitaam Loka-Eka Diipa-Amkuraam
॥27॥

Shriimat-Manda-Kattaakssa-Labdha Vibhava Brahmaa-Indra-Ganggaadharaam ।

Tvaam Trai-Lokya Kuttumbiniim Sarasijaam Vande Mukunda-Priyaam
॥28॥

Siddha-Lakssmiir-Mokssa-Lakssmiir-Jaya-Lakssmiis-Sarasvatii ।

Shrii-Lakssmiir-Vara-Lakssmiishca Prasannaa Mama Sarvadaa
॥29॥

Vara-Angkushau Paasham-Abhiiti-Mudraam Karair-Vahantiim Kamala-Aasana-Sthaam ।

Baala-Aarka Kotti Pratibhaam Tri-Netraam Bhaje-Aham-Aadyaam Jagat-Iisvariim Tvaam
॥30॥

Sarva-Manggala-Maanggalye Shive Sarvaartha Saadhike।

Sharannye Try-Ambake Devi Naaraayanni Namostu Te
॥31॥

Sarasija-Nilaye Saroja-Haste Dhavalatara-Amshuka Gandha-Maalya-Shobhe ।

Bhagavati Hari-Vallabhe Manojnye Tri-Bhuvana-Bhuuti-Kari Prasiida Mahyam
॥32॥

Vissnnu-Patniim Kssamaam Deviim Maadhaviim Maadhava-Priyaam ।

Vissnnoh Priyasakhiim Deviim Namaamy-Acyuta-Vallabhaam
॥33॥

Mahaalakssmii Ca Vidmahe Vissnnu-Patniim Ca Dhiimahi ।

Tat-No Lakssmiih Pracodayaat
॥34॥

Shrii-Varcasyam-Aayussyam-Aarogyamaa-Vidhaat Pavamaanam Mahiyate।

Dhanam Dhaanyam Pashum Bahu-Putra-Laabham Shatasamvatsaram Diirghamaayuh
॥35॥

Rnna-Roga-Aadi-Daaridrya-Paapa-Kssud-Apamrtyavah ।

Bhaya-Shoka-Manastaapaa Nashyantu Mama Sarvadaa
॥36॥

Ya Evam Veda Om Mahaadevyai Cha Vissnnu-Patniim Cha Dhiimahi ।

Tat-No Lakssmiih Pracodayaat Om Shaantih Shaantih Shaantih
॥37॥

error: Content is protected !!