Breaking News
Home / Mantras / Advaya Krishna Stotram

Advaya Krishna Stotram

Related image
1.Mookam karothi vaachalam , pangum langayathe girim,

Yath krupa thamaham vandhe, Paramananda Madhavam.

2.Aadharam sarva bhuthaanam , jagad vyaktha roopinam,

Sri Krishnam Paramathmaanam dhyayeth aham jnana sidhaye.

3.Krishnam omkara lakshyartham Jagat parama Karanam,

Nithyam sarva gatham , shantham , dhyayeth aham jnana sidhaye.

4.Akhanda sathchithananda aakaaram , Paripoornamivambaram,

Sri Krishnam Paramathmanam , dhyayeth aham jnana Sidhaye.

5.Svathmabinnam paramajyothi prajnanam sarva sthitham,

Sri Krishnam Paramathmanam , dhyayeth aham jnana Sidhaye.

6.SArvasya prabhavam Krishnam , jnana mathra swaroopatha ,

Saakaaram bhajatham Krishnam yaavathsathvam praseedathi.

7.Param jyothi paramathmaanam svathma bhinnam parathparam,

Krishnam hrudhi sthitham dhyayeth svathma labha parayana.

8.Nirakaram cha saakaaram Krishnam vande Jagat gurum,

THathwa jnanartha sidhyartham bhakthya nithyam hrudhi sthitham.

9.Krishna Kamala Pathraksham , Shanka Chakra gadha dharam,

Paramathmanam sada dhyayeth , pitambaradaram Harim.

1

0.Sri Krishnam paramathmanam , koti surya Sama prabham ,

Nithyam sarva gatham , shantham vandeham jnana sidhaye.

11,Sri Krishnam paramathmanam , guru vayu pura sthitham,

BHakhabheeshta pradam Vandhe Artha trana parayanam

12.Krishna storam idham punyam , Mohana Rama bodhitham,

Yah padeth sathatham bhakthya sarvabheeshtamavapnuyath.

Ithi Brahmasri Kautha Mohana Rama Sastri krutha Krishna stotram sampoornam.

error: Content is protected !!