Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham

Vamsa Vrudhi Kara Durga Kavacham

Sanaischara Uvacha:-

Bhagawan deva devesa krupaya thwam jagat prabho , vamsakhya kavacham broohi mahyam sishyaya they anagha yasya prabhavath devesa, Vamso vrudhir jayathe,

Soorya Uvacha:-

Srunu puthra pravakshyami , vamsakhyaam kavacham shubham,
Santhana vrudhir, yath padath Garbha raksha sada nrunam. 1

Vandhyapi labhathe puthram kaka vandhya suthair yadha,
Mrutha vathsa suputhra asyath sravath Garbha sthira praja. 2

Apushpa pushpinee yasaya , dharanascha sukha prasoo,
Kanya praja puthreeni yethath sthothram prabhavatha. 3

Bhootha prathadhija bhadha, ya bhadha kali dhoshaja,
Graha bhadha , deva bhadha bhadha shathru krutha cha yaa. 4

Bhasmee bhavathi sarvasthaa , kavachasya prabhavatha,
Sarva rogo vinasyanthi sarve bala grahascha yea. 5

Poorva rakshathu Varahee, cha agneyam ambika swayam,
Dakshine Chandika raksheth nairuthya hamsa vahini. 6

Varahe paschime raksheth, vayavyam cha maheswari,
Uthare Vaishnavi raksheth , eesanyam simha vahini. 7

Oordhwam thu sharadha raksheth, adho rakshathu Parvathi,
Shakambharee shiro raksheth, mukham rakshathu bhairavi. 8

Kantam rakshathu Chamunda, hrudayam rakshathachiva,
Eesani cha bhujou raksheth, kukshim nabhim cha kalika. 9

Aparna hyudaram raksheth katim bhasthim Shiva Priya,
Ooru rakshathu kaumari, jaya janu dhwayam thadha. 1

0

Gulphou padou sada raksheth Brahmani Parameshwari,
Sarvangani sada raksheth durga durgarthi nasini. 11

Namo devyai maha devyai durgai sathatham nama,
Puthra soukhyam dehi dehi Garbha raksham kurushwa na. 12

Om Hreem. Hreem hreem, sreem sreem sreem, Iym , Iym , Iym
Mahakali . Maha Lakshmi , Maha Saraswathi roopayai, nava koti moorthyai,
Durgayai nama, hreem, hreem, hreem.

Om Hreem. Hreem hreem, sreem sreem sreem, Iym , Iym , Iym

Durgarthi nasini Santhana soukhyam dehi dehi

Vandhyathwam mrutha vathsathwam hara hara

Garbha raksham kuru kuru

Sakalam bhadham kulajam bahyajam krutham akrutham cha nasaya nasaya

Sarva Gathrani raksha raksha

Garbham poshaya poshaya

Sarvopadhravam soshaya soshaya swaha,

Anena kavechanangam saptha varabhi manthritham,
Rithu snano jalampeethwa bhaveth garbhavathi druvam. 13

Garbha patha bhaye peethwa druda Garbha prajayathe 14

Anena kavachenaadha marjitha yaa nisagame,
Sarva badha vinirmuktha garbhinee syath na samsaya. 15

Anena kavacheneha grandhitham raktha dorakam,
Kati dese darayanthi suputhra sukha bhagini,
Asootha puthramindrani jayanthamyath prabhavatha. 16

Gurupadhishtam vamsakhyam kavacham thadhidham sada,
Guhyath guhyathara chedham na prakasyam hi sarvatha,
Dharanath patanadhasya vamsachedho na cjayathe. 17

Ithi Sri Jnana Bhaskare Vamsa Vrudhikaram Durga kavacham

error: Content is protected !!