Breaking News
Home / Mantras / Shiva Stotram

Shiva Stotram

This stotram discribe about Lord Shiva.By chanting this Stotram will get lord Shiva anugraha.

Stotram
1.Gowri nadham, Viswa nadham, sarnyam,
Bhothaavasam Vasuki kanda bhoosham,
Triksham Panchasyadhi devam , puranam,
Vandhe Sandarananda Sandoha daksham.

2.Yogadheesam , Kamanasam, Karalam,
Ganga sanga klinna moordhana meesam,
Jata jutato parikshiptha bhavam,
Maha Kalam , Chandra phalam Namami

3.Yo bhoothadhi Panchabhoothai sisrukshu,
Thanmathrathmaa Kala karma swabhavai,
Prahruthyedham prapya jeevathwameeso,
Brahmanande kreedathe tham namami.

4, Sthithou Vishnu sarva jishnu surathma,
Lokaan sadhoon dharma sethuun bibarthi,
Brahmadyamse yo abhimani gunathma,
Shabdhadyangai tham paresam namami.

5.Yasyajnaya Vaayavo vaanthi loke,
Jwalathyagni savithaa yaathi thapyan,
Sheethamsu Khe tharaka samgrahascha,
Pravarthanthe tham paresam prapahye,

6.Yasya svasaath sarva dhathri darithri,
Devo varashathyambu kala pramathaa,
Merur madhye bhuvanaanaam cha bhartha,
Thameesaanaam Viswaroopam namami,

error: Content is protected !!