Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Hanuman Pancha Rathnam

Hanuman Pancha Rathnam

This stotram is sung by Adi Sankara.By chanting this stotram daily will get Lord Hanuman Anugraha.

Mantra

Veethakhila vishayecham, Jathanandaasru pulakamathyacham,
Seethapathi dhoothakhyam,Vathathmajamadhya bhavaye hrudhyam., 1

Tharunaruna Muka kamalam, karuna rasa poora poorithapangam,
Saajeevanamaasase manjula mahimana manjana Bhagyam., 2

Sambhara vairi saradhigamambudala vipula lochanadhaaram,
Kambu gala niladishtam bimba jwalithoshta mekamalambhe 3

Dhoorikrutha seetharthi, prakati krutha rama vaibhava spohoorthi,
Daritha dasa mukha keerthi, puratho mama bhathu Hanumatho Murthy., 4

Vanara nikaradhyaksham, dhanava kula kumudha ravikara sadruksham,
Dheena janavana dheeksham pavana paka ambuja madraksham., 5

Ethath pavana suthasya stotram,
Ya patathi pancha rathnakhyam,
Chiramiha nikhilan bhogan bhukthwa,
Sri Rama Bhakthiman Bhavathi.

error: Content is protected !!