Breaking News
Home / Mantras / Tri Lokya Mangala Surya Kavacham

Tri Lokya Mangala Surya Kavacham

This is powerful mantra of Lord Surya.By chanting this mantra on sunday will remove all obstacles cause by Lord Surya.

Sri Surya Uvacha:-

1.Samba , samba Maha Baho srunu may kavacham shubham,
Trilokya mangalam nama kavacham paramadbutham.

2. Yajnathwa manthravith samyak phalam prapnothi nischitham,
Yadhruthwa cha Mahadevo Gananam adhipo bhaveth.

3.Padanath dharanath Vishnu sarveshaam palaka sadaa,
Evam indraaya sarve sarvaisvarya mavapnuyu.

4.Kavachasya rishir brahma Chando anushtubudhahrutha,
Sri Suryo devatha chathra sarva deva namasthutha,

5.Yasa arogya moksheshu viniyoga prakeerthitha,
Pranavo may sira pathu , grunir may pathu phalakm.

6. Suryo avuyaa nayana dwandwa, Adhithya karna yugmakam,
Ashtaksharo maha manthra sarvabheeshta phala pradha.

7.Hreem Bheejam may mukham pathu , Hrudayam bhuvaneswari,
Chandra bimbam vimsadadyam pathu may guhya desakam.

8.Aksharo asou Maha manthra , sarva thanthreshu gopitha,
Shivo vahni samayuktho vamakshi bindu bhooshitha,
Yekaksharo Maha Manthra Sri Suryasya prakeerthitha.

9.Guhyad guhyatharo manthro Vancha Chinthamani smrutha,
Seershadhi pada paryantham sada pathu manuthama,

1

0.Ithi they kaditham divyam trishu lokeshu durlabham,
Sri pradham kanthidham nithyam Dhanarogya vivardhanam.

11.Kushtadhi roga samanam, Maha vyadhi vinasanam,
Trisansandhyam ya padeth nithyam arogi balavan bhaveth.

12.Bahunaa kimihokthena yadyath manasi varthathe ,
Thath sarvam bhaveth thasya kavachasya cha dharanath.

13.Bhootha pretha pisachanchsca Yaksha Gandharva Rakshasa,
Brahma Rakshasa Vetala na drushtum api tham kshama.

14.Dhooradeva palayanthe thasya sangeerthanad api,
Bhoorja pathre samalikhya rochanaa garu kumkumai.

15.Ravivare cha sankranthyam sapthamyam cha viseshatha,
Dharayeth Sadhaka sresta sa paro may priyo bhavedh.

16. Tri loha madhyagam kruthwaa dharayedh Dakshine kare ,
Shikhayaam adhava kande sopi Suryo na samsaya.

17.Ithi they kaditham Samba trilokyamangalabhidham,
Kavacham durlabham loke thava snehath prakasitham.

18. Ajnathwa Kavacham divyam yo japeth Suryamuthamam,
Sidhirna jayathe thasya Kalp koti sathairapi.

Ithi Sri Brahma Yamale , Trilokya mangalam nama ,
Soorya Kavacham sampornam.

error: Content is protected !!