Breaking News
Home / Mantras / Surya Sthava Raja

Surya Sthava Raja

This stotram is sung by Vasishta.By chanting this mantra on sunday will remove all obstacles cause by Lord Surya.

Stotram

Vasishta Uvacha:-

1.Sthavam sthathra thatha Samba kruso ghamani santhatha,
Rajan nama sahasrena sahasramsum Divakaram

2.Khidhyamanam thu tham drushtwa Surya Krishnathmajam thadhaa ,
Swapnethu darsanam dathwaa punar vachanam abraveeth.

Sri Surya Uvacha:̵

1;

3.Samba samba maha baho, srunu Jambhavi sutha,
Alam nama sahasrena pada sthavam imam shubham.

4.Yaani naamani guhyaani pavithraani , shubhaani cha,
THaani they keerthayishyaami sruthwaa vathsavadharaya

5.Vivarthano vivasamcha Marthando , Bhaskaro, ravi,
Loka prakasaka , sriman, loka chakshur , graheswara

6.Loka saakshi , trilokesa, kartha harthaa, thamisrahaa,
THapansthapanaaschaiva suchee sapthaswa vahana.

7.Gabasthi hastho, bradhnascha, sarva deva namaskrutha ,
Yeka vimsathir ithyesha sthava , ishta sadaa mama,

8.Deha arogya karaschaiva , dhana vrudhi yasakara.
Sthava raja ithi khyathi sthreeshu lokeshu visritha.

9.Ya yethena maha baago , dwe sandhye , asthamanodhaye ,
Sthouthi maam pranatho brathwaa, sarva paapai pramukthythe.

10.Kayikam, vachikam chava manasam yascha dushkrutham,
Yedath japyena thath sarva pranasyathi na samsaya.

11.Yesha japyascha, homascha sandhyopsana meva cha,
Bali manthro arda manthrascha dhoopa manthra sthadaiva cha

12.Annapradhane , snane cha pranipathe , pradakshine,
Poojithoyam maha manthra , sarva papa hara shubha,

13.Yevam ukthwa thu bhagawan bhaskaro jagadeeswara,
AAmanthrya Krishna thanayam , thathrai vantharadheeyatha.

14.SAmbopi sthava rajena sthathwa sapthaswa vahanam,
Poothathma , neruja sreemam sthasmad durgaad vimukthavan.

error: Content is protected !!