Breaking News
Home / Mantras / Ahobila Narasimha stotram

Ahobila Narasimha stotram

Image result for ahobilam narasimha

 

Mantra

1.Lakshmi kadaksha sarasi ruha raja hamsam Pakshindra shaila bhavanam bhava nasham eesham Gokshira sara ghana sara patira varnam Vande kripaa nidhim ahobala narasimham

2.Adyantha shunyam ajam avyayam aprameyam Aditya chandra shikhi lochanam aadi devam Abja mukhabja mada lolupa matta bhringam Vande kripa nidhim ahobala narasimham

3.Kotira koti ghatithojjvala kanti kantham keyura hara mani kundala mandithangam Cudagra ranjita sudhakara purna bimbham Vande kripa nidhim ahobala narasimham

4.Varaha vamana nrusimha subhagyam eesham Kreeda vilola hrudayam vibhudendra vandyam Hamsatmakam paramahamsa mano viharam Vande kripa nidhim ahobala narasimham

5.Mandakini janana hetu pada aravindam Vrndarakalaya vinodanam ujjvalangam Mandaara pushpa tulasi racitanghri padmam Vande kripa nidhim ahobala narasimham

6.Tarunya krishna tulasi dala dhama ramyam Dhatri remabhi ramanam mahaneeya roopam Mantradhi raja madha, danava mana bhangam Vande kripa nidhim ahobala narasimham

error: Content is protected !!