Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha Keelaka Stotram

Ganesha Keelaka Stotram

Ganesha Keelaka Stotram

Ganapati stotram is most effective stotram for pleasing the god Ganapati.By chanting  this stotram daily in home will get Ganapati anugraha.It bring prosperity and healthy life.It removes all obstacles in work.

daksha uvaacha –

gaNesha keelakam brahman vada sarvaartha daayakam |
mantraadeenaam vishesheNa siddhidam poorNabhaavatah || 1 ||

mudgala uvaacha –

keelakena viheenaashcha mantraa naiva sukhapradaah |
aadou keelakam eva vai paThitvaa japam aacharet || 2 ||
tadaa veeryayutaa mantraa naanaa siddhi pradaayakaah |
bhavanti naatra sandehah kathayaami yathaashrutam || 3 ||
angirasaa samaadishTam mahyam guhyatamam param |
siddhidam tu gaNeshasya keelakam shruNu maanada || 4 ||
rushih Chandaadi nyaasaamshcha kuryaadaadou tathaa paraan |
ekaaksharasya vai daksha shaDangaanaacharet sudheeh || 5 ||
tato dhyaayed gaNeshaanam jyotiroopadharam param |
manovaaNeeviheenam cha chaturbhuja viraajitam || 6 ||
shuNDaadaNDamukham poorNam drashTum naiva prashakyate |
vidyaa avidyaa samaayuktam vibhootibhih upaasitam || 7 ||
evam dhyaatvaa gaNeshaanam poojayen maanasaih pruthak |
panchopachaarakairdaksha tato japam samaacharet || 8 ||
ekavimshativaaram tu japam kuryaat prajaapate |
tatah stotram samucchaarya pashchaat sarvam samaacharet || 9 ||

stotram 

roopam balam shriyam dehi yasho veeryam gajaanana |
medhaam pragyaam tathaa keerti vighnaraaja namo astu te || 1

||
yadaa devaadayah sarve kuNThitaa daityapaih krutaah |
tadaa tvam taannihatya sma karoshi veeryasamyutaan || 2 ||
tathaa mantraa gaNeshaan kuNThitaashcha duraatmabhih |
shaapaishcha taansaveeryaanvai kurushva te namo namah || 3 ||
shaktyaa kuNThitaah sarvaah smaraNena tvayaa prabho |
gyaanayuktaah saveeryaashcha krutaa vighnesha te namah || 4 ||
charaacharam jagatsarvam sattaaheenam yadaa abhavat |
tvayaa sattaayutam DhuNDhe smaraNena krutam cha te || 5 ||
tattvaani veeryaheenaani yadaa jaataani vighnapa |
smrutyaa te veeryayuktaani punarjaataani te namah || 6 ||
brahmaaNi yogaheenaani jaataani smaraNena te |
yadaa punargaNeshaana yogayuktaani te namah || 7 ||
ityaadi vividham sarvam smaraNena tava prabho |
sattaayuktam babhoovaiva vighneshaaya namo namah || 8 ||
tathaa mantraa gaNeshaana veeryaheenaa babhoovire |
smaraNena punarDhuNDhe veeryayuktaan kurushva te || 9 ||
sarvam sataasamaayuktam mantrapoojaadikam prabho |
mama naamnaa bhavatu te vakratuNDaaya te namah || 10 ||
utkeelaya mahaamantraan japen stotra paaThatah |
sarvasiddhipradaa mantraa bhavantu tvat prasaadatah || 11 ||
gaNeshaaya namastubhyam herambaayaika dantine |
svaanandavaasine tubhyam brahmaNaspataye namah || 12 ||
idam gaNeshakeelakam kathitam te prajaapate |
shivaproktam tu mantraaNaam utkeelanakaram param || 13 ||
yah paThishyati bhaavena japitvaa mantram uttamam |
sa sarva siddhim aapnoti naanaamantra samudbhavaam || 14 ||
enam tyajya gaNeshasya mantram japati nityadaa |
sa sarvaphalaheenashcha bhavati naatra samshayah || 15 ||
sarvasiddhikaram proktam paramaadbhutam |
puraanena svayam shambhurmantra siddhim tu chaalabhat || 16 ||
vishNurbrahmaadayo devaa munayo yoginah pare |
anena mantrasiddhim te lebhire cha prajaapate || 17 ||
elah keelakaamaadya vai krutvaa mantraparaayaNah |
gatah svaanandapuryaam sa bhaktaraajo babhoova ha || 18 ||
sastreeko jaDadehena brahmaaNDam avalokya tu |
gaNesha darshanenaiva jyoteeroopo babhoova ha || 19 ||
|| iti shree mudgalapuraaNe gaNesha keelaka stotram sampoorNam ||

error: Content is protected !!