Breaking News
Home / Mantras / Atha tantroktam devi suktam

Atha tantroktam devi suktam

 Atha tantroktam devi suktam 

shree gaNeshaayaa nama:a

Stotram

namo devyaai mahaadevyaai shivaayaai satatam nama: |
nama: prakrutyaai bhadraayaai niyaataa: praNataa: sma taama ||
1||
raudraayaai namo nityaaayaai gauryaai dhaatryaai namo nama: |
jyotsnaayaai chenduroopiNyaai sukhaayaai satatam nama: || 2||
kalyaaNyai praNataam vruddhyai siddhyai kurmo namo nama: |
nairurtyai bhoobhrutaam lakshmyai sharvaaNyai te namo nama: || 3
durgaayai durgapaaraayai saaraayai sarvakaariNyai |
khyaatyai tathaiva krushNaayai dhoomraayai satatam nama: || 4||
atisaumyaatiraudraayai nataastasyai namo nama: |
namo jagatpratishThaayai devyai krutyai namo nama: || 5||
yaa devee sarvabhooteshu vishNumaayeti shabditaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 6||
yaa devee sarvabhooteshu chetanetyaamidheeyate |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 7||
yaa devee sarvabhooteshu buddhiroopeNa samsthitaaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 8||
yaa devee sarvabhooteshu nidraaroopeNa samsthitaaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 9||
yaa devee sarvabhooteshu kshudhaaroopeNa samsthitaaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 1

0||
yaa devee sarvabhooteshu cChaayaaroopeNa samsthitaaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 11||
yaa devee sarvabhooteshu shaktiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 12||
yaa devee sarvabhooteshu trushNaaroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 13||
yaa devee sarvabhooteshu kshaantiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 14||
yaa devee sarvabhooteshu jaatiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 15||
yaa devee sarvabhooteshu lajjaaroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 16||
yaa devee sarvabhooteshu shaantiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 17||
yaa devee sarvabhooteshu shraddhaaroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 18||
yaa devee sarvabhooteshu kaantiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 19||
yaa devee sarvabhooteshu lakshmeeroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 20||
yaa devee sarvabhooteshu vruttiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 21||
yaa devee sarvabhooteshu smrutiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 22||
yaa devee sarvabhooteshu dayaaroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 23||
yaa devee sarvabhooteshu tushTiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 24||
yaa devee sarvabhooteshu maatruroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 25||
yaa devee sarvabhooteshu bhraantiroopeNa samsthitaa |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 26||
indriyaaNaamadhishThaatree bhootaanaam chaakhileshu yaa |
bhooteshu satatam tasyaai vyaaptyaai daivyaai namo nama: || 27||
chittiroopeNa yaa krutsnametadvyaapyaa sthitaa jagat |
namastasyai namastasyai namastasyai namo nama: || 28||
stutaa surai: poorvam abheeshTa samshrayaattathaa surendreNa
dineshu sevitaa ||
karotu saa na: shubhahetureeshvaree shubhaani
bhadraaNyaabhihantu chaapada: || 29||
yaa saampratam choddhata daityaataapitair asmaabhireeshaa cha
surairnamasyaate |
yaa cha smrutaa tatkshaNameva hanti na: sarvaapado bhakti
vinamramoortibhi: ||

error: Content is protected !!